Tervetuloa AVIforum21-tapahtumaan 25.8.2021 klo 12.00-16.00!

Kasvatusala on ollut suurien paineiden ja muutosten alla jo vuosia. AVIforum21 järjestetään sitä varten, että kasvatusalan ammattilaisilla olisi mahdollisuus saada tukea työhönsä ja jatkuvaan ammatilliseen oppimiseen. Voit osallistua tapahtumaan livenä tai tallenteiden kautta, olla mukana keskustelualueiden porinoissa tai vain kuunnella itseäsi kiinnostavia esityksiä. Jos et pääse paikalle tapahtuma-aikana, voit kuunnella ja katsella luentotallenteita myöhemmin omaan tahtiisi.

AVIForumin tallenteet ovat kaikkien ilmoittautuneiden katseltavissa 8.9.2021 saakka.

Tosi hienoa, että olet mukana AVIforumissa!

Järjestäjänä toimii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston opetustoimen yksikkö.

AVIforum2021

25.8.2021

Klo.
Tervetuloa AVIforum21-tapahtumaan!
Tervetulotoivotus ja käytännön ohjeita osallistujille.
Klo.
Koulujen jaksamisvaje ja kestävä kasvattaja - näkökulmia opettajien ja oppilaiden hyvinvointiin
Puheenvuoro on kahden upean ammattilaisen dialogi opettajien ja oppilaiden hyvinvoinnista. Mennyt vuosi on ollut monella tavalla rankka, ja sen vaikutukset näkyvät vielä pitkään. Uusi lukuvuosi tuo tullessaan mahdollisuuden eräänlaiselle jälleenrakentamiselle. Puheenvuorossa pohditaan miten lapset, nuoret ja opettajat voivat nyt, mihin asioihin on syytä keskittyä ja mitkä antavat iloista virtaa työ- ja opiskelupäiviin. Miten voimme kaikki rakentaa positiivista ja toisia tukevaa kulttuuria oppimisyhteisöön uuden lukuvuoden aluksi?
Klo.
Formatiivista arviointia hyvällä hyötysuhteella
Hyvä formatiivinen arviointi auttaa ja aktivoi oppilasta oppimaan mutta ei kuormita opettajaa turhalla työllä. Mitä formatiivinen arviointi opetussuunnitelman mukaan on? Miten sitä kannattaa toteuttaa?
Klo.
Miten arviointi ohjaa oppimista?
Klo.
Oppimisanalytiikka arvioinnin apuna (tallenne)
Esityksessä sukelletaan ymmärrettävällä ja konkreettisella tavalla oppimisanalytiikan mahdollisuuksiin oppilaan, opettajan ja rehtorin näkökulmista. Lyhyen alkuintron jälkeen esitys koostuu lukuisista käytännön esimerkeistä Suomessa ja ulkomailla. Esityksen lopussa nostetaan pohdittavaksi eettisiä kysymyksiä oppimisanalytiikkaan liittyen.
Klo.
Opettajan ruuhkavuodet - Tasapainoa ja mielenrauhaa työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen
Tietoisen läsnäolon merkitys omassa arjessa; hellitä ja hengitä. Kirkasta, priorisoi, karsi; arvot ja omat rajat hyvinvoinnin ja ajanhallinnan kulmakivinä. Rohkeasti omalla puolella; terve itsekkyys voimavarana
Klo.
Koulun johtajien työhyvinvointi - Askeleita kohti myötätuntoista itsensä johtamista
Pysähtymisen ja läsnäolon merkitys hyvinvoinnille. Mentaaliset tauot palautumisen tukena. Mielen tasapaino ja tyyneys arjen haastavissa tilanteissa sekä ystävällisyys itseä kohtaan.
Klo.
Työhyvinvointia nuorille opettajille positiivisesta psykologiasta
Mitä on positiivinen psykologia ja millaisia työkaluja tämähyvinvoinnin tiede tarjoaa omien voimavarojen ja myönteisyyden lisäämiseen opettajan työssä? Koulutus tarjoaa kattavan katsauksen positiivisen psykologian työkaluihin vahvistaen työssä jaksamista sekä toiveikkuutta. Koulutus tarjoaa myös konkreettisia työkaluja nuoren opettajan työhyvinvoinnin ylläpitämiseen sekä vahvistamiseen.
Klo.
Keskustelu- ja verkostoitumishuone
AVIforumin keskustelu- ja verkostoitumishuoneessa voit keskustella muiden tapahtumakävijöiden kanssa. Keskusteluun voi osallistua kuuntelu- tai mikrofoniyhteydellä. Tervetuloa!
Klo.
Markku Pelkonen, Otava Oppimisen palvelut
Johtaminen murroksessa – miten uudistua johtajana ja esihenkilönä muuttuvassa maailmassa?
Miten uudistua ja kasvaa johtajana? Miten johtaa digitalisoituvassa maailmassa? Esityksessä pohditaan johtamiseen (ja rehtorin työhön) kohdistuvia muutoshaasteita ja avataan tulevaisuuden johtajan identiteetin keskeisiä ominaisuuksia.
Klo.
Hyvinvoiva toimintakulttuuri - yhdessä tekemisen ja kehittämisen johtaminen
Puheenvuorossa esitellään tunneälykkään toimintakulttuurin ideaa ja rakentamista opetuskentän työyhteisössä. Tunneälykkäällä organisaatiolla tarkoitetaan yhteisöä, jonka toimintakulttuurissa huomioidaan elementit, jotka mahdollistavat sekä laadukkaan työn tulokset että työntekijöiden hyvinvoinnin. Tällöin toiminnan perustan luovat psykologinen turvallisuus, luottamus, hyväntahtoinen ammatillinen vuorovaikutus ja kokemus työn merkityksellisyydestä. Tunteiden merkitys ihmisten välisessä kanssakäymisessä, päätöksenteossa ja hyvinvoinnin rakentamisessa on ratkaisevan tärkeää. Tunneälykkäässä toimintakulttuurissa hyödynnetään tunnetaitoja ja tietoisesti johdetaan tunteita niin, että se palvelee luottamusta ja jokaisen työntekijän mahdollisuutta nauttia työstä ja sen hedelmistä.
Klo.
Digitaalinen saavutettavuus kouluilla
Mitä on saavutettavuus? Mitä hyötyä on digitaalisesta saavutettavuudesta? Vinkkejä saavutettavuuden parantamiseen kouluissa
Turvallisesti Digiliikenteessä – miten ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää, houkuttelua ja seksuaaliväkivaltaa digitaalisessa mediassa
Koulutuksessa käsitellään seksuaaliväkivaltaa ilmiönä laajasti ja kokonaisuus antaa valmiuksia käytännön työhön. Tavoitteena on lisätä ammattilaisten tietoisuutta lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta erityisesti digitaaliset ympäristöt huomioiden.
Klo.
Sosiaalityön ja koulujen yhteistyö
Suojellaan lapsia ry:n asiantuntijat luovat tässä esityksessä näkökulmia sosiaalityön ja koulujen yhteistyön kehittämiseen ja syventämiseen. Mitä sosiaalityö on ja kuinka sitä voisi hyödyntää laajemmin myös koulujen kasvatus- ja opetustyön tukena? Mitä opettajien on hyvä tietää lastensuojelusta ja omista vastuistaan sekä velvollisuuksistaan lastensuojelullisesta näkökulmasta?
Klo.
Pelottava pelikulttuuri positiiviseksi voimavaraksi
Onko pelaaminen aina vain turha tai jopa paha asia? Korona-aika on näyttänyt pelaamisen ja peliyhteisöjen voimaannuttavat mahdollisuudet ja harva enää pitää pelejä pelkkänä pahana. Pelihaitoilta suojautuminen on osa nykyajan mediataitoja, joihin liittyvät olennaisesti muunmuassa rahan- ja ajanhallintataidot. Positiivinen pelikulttuuri toimii parhaimmillaan nuorten voimavarana sosiaalisten taitojen ja verkostojen, sekä uusien taitojen oppimisalustana. Tässä ohjelmassa pohditaan, miten tukea nuorten pelikulttuuria ja rakentaa positiivista pelikulttuuria!
Klo.
Opiskelun erityiset painoalueet (ala- ja yläkoulussa)
Opetuksen painoalueet opetuksen tukimuotona – milloin, miksi ja miten niitä tulisi käyttää?
Klo.
Sijoitettujen lasten koulunkäynnin tukeminen
Lainsäädäntö ja suunnitelmallinen monialainen yhteistyö opetuksen järjestämisen tukena. Sijoitettujen lasten osallisuuden, oppimisen ja hyvinvointitaitojen vahvistaminen koulun arjessa.
Klo.
Kouluakäymättömyys – hukataanko oppilas?
Kouluakäymättömyys ilmiönä ja puuttumisen keinoja arkeen.
Klo.
Spel i barn och ungas vardag
Idag utgör spel en allt större del av barn och ungas vardag, framförallt i ett samhälle präglat av distanslösningar. Men vilka möjligheter och utmaningar innebär spel för barn och unga? Och hur ska vi som vuxna förhålla oss gentemot spelvärlden? Matilda Ståhl öppnar upp de här frågeställningar utgående från aktuell pedagogisk forskning och diskuterar gärna deltagarnas tankar och frågor på temat.
Klo.
Nyheter och tips för iPad
Kom och hör nyheter och tips på hur du kan använda iPaden pedagogiskt. Varje år uppdateras iPadens programvara och appar med flertal nya och användbara funktioner som du kan utnyttja i kreativt och mångsidigt lärande.
Klo.
HBTIQA+ i skolans vardag
Vad betyder egentligen pansexuell? Vad gör jag om en av mina elever kommer ut? Varför behövs könsneutrala toaletter? Hur lär jag mig nya pronomen? Regnbågsfrågor får allt mer synlighet, och ibland kan det kännas svårt att hänga med i utvecklingen och hålla koll på alla termer och ord. Under föreläsningen går vi igenom allmänna begrepp och förklarar terminologi, och diskuterar hur vi bäst kan bemöta, stöda och bekräfta regnbågspersoner i skolans vardag. Vi ger konkreta tips, svarar på frågor, och rekommenderar metodmaterial. 
Klo.
Googlen opetussovellusten uutuuksia ja vinkkejä uuteen lukuvuoteen!
Pajassa käydään lävitse Google Workspace for Educationin uutuuksia oppilaitosten näkökulmasta ja kurkataan hiukan myös tulevaan. Sovellusten toiminnallisuuksia testataan esimerkein ja yhdessä kokeillen.
Klo.
O365 koulumaailmassa
Työpajassa esitellään Microsoft Office 365:n uutuuksia ja pedagogisia mahdollisuuksia. Mitä uutta ympäristö tarjoaa opettajan käyttöön ja kuinka ominaisuuksia kannattaa hyödyntää opetuksessa?
Klo.
iPadin uudet ominaisuudet
Työpajassa esitellään iPadin uusimpia ominaisuuksia sekä pedagogisia mahdollisuuksia. Miten hyödyntää iPadia mahdollisimman tehokkaasti opetuksessa?
Klo.
Sateenkaariteemat varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa
Sateenkaariteemat koskevat lapsia monella tapaa. Varhaiskasvatuksessa ja alakoulussa lapsen sukupuolen ilmaisu, kokemus, perhemuoto tai ihastumiset voivat poiketa normeista monella tapaa. Sukupuolisensitiivinen kasvatus on ensi askel ahtaiden normien purkamiseen ja sukupuolen moninaisuuden ymmärtämiseen. Luennon tieto-osuudessa käsitellään myös lapsen sukupuoli-identiteetin kehitystä sekä tutustutaan sateenkaariteemoja käsittelevään lapsille sopivaan materiaaliin.
Klo.
Sateenkaarinuorten kohtaaminen yläkoulussa ja toisella asteella
Sateenkaarinuorten tarpeita ja toiveita yläkoulussa ja toisella asteella käsitellään kolmen lyhyen videon avulla. Videoilla eri identiteetin omaavat sateenkaarinuoret kertovat kokemuksistaan koulumaailmassa kohtaamistaan epäkohdista. Jokaisen videon jälkeen Setan nuorisotyön osallisuuden asiantuntija Teija Ryhtä keskusteluttaa teemasta ja vastaa osallistujilla heränneisiin kysymyksiin. Osion tavoitteena on lisätä nuorten kanssa työtä tekevien ymmärrystä sateenkaarinuorten yhdenvertaisesta kohtaamisesta.
Klo.
Vihapuheesta dialogiin
Tervetuloa tutustumaan konkreettisiin ja osallistaviin menetelmiin vihapuheen käsittelemiseksi nuorten kanssa. Saat myös vinkkejä empatia- ja dialogitaitojen kehittämiseen vihapuheen ennaltaehkäisemiseksi. Työpaja sopii kaikille nuorten parissa työskenteleville.

Ilmoittaudu tapahtumaan

Ilmoittautuminen tapahtumaan on päättynyt 23.8. kello 9.